มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  วิทยาลัยน่าน  เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีหน้าที่สำคัญ   ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  อีกทั้งยังดำเนินงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  สู่ท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อขจัดปัญหาและพัฒนาคุณภาพของชุมชนในจังหวัดน่านให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น   แนวคิดการจัดตั้งสถานศึกษาได้เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยครูน่าน สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เป็นตัวแทนของกระทรวงในการแสวงหาพื้นที่สำหรับการจัดตั้งวิทยาครูน่าน   ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2542 สภาตำบลทุ่งศรีทอง นำโดยพ่อกำนัน    ด่วน สิงห์แสง ได้สนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบพื้นที่จำนวน 730 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา โดยมีตัวแทนชุมชน และ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ และได้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่านขึ้น  และ พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปลี่ยนโครงสร้างจาก “วิทยาเขตน่าน” เป็น “วิทยาลัยน่าน” ขึ้น        เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และสามารถจัดบริการด้านวิชาการ วิชาชีพแก่ท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างสมบูรณ์      โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา

Play Video

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  วิทยาลัยน่าน

Play Video

วีดีโอนำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ปัจจุบัน เปิดทำการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่
      1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
              สาขาบริหารรัฐกิจ
              สาขาบริหารการพัฒนา
      2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
              สาขาการจัดการทั่วไป
              สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ตราประจำมหาวิทยาลัย