ระบบรับสมัครนักศึกษา

ประวัติส่วนตัว


ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)


สาขาวิชาที่สมัครหลักฐานประกอบการรับสมัคร


  1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน             1 ฉบับ
  2. สำเนาผลการเรียน                                                          1 ฉบับ (ปพ.1 หรือ รบ.1)
  3. รูปถ่าย หน้าตรง ชุดสุภาพ                                             1 รูป (ติดใบสมัคร)

** เอกสารลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ **

  • ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (ส่งถึง งานรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อยู่ 199 หมู่ 3 ตาบลทุ่งศรีทอง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110) 
  • ส่งหลักฐานการสมัครทางออนไลน์  (ระบบอัพโหลดหลักฐาน)