ประชาสัมพันธ์

โครงการจ้างงานพนักงานจ้างเหมา จำนวน 10 อัตรา (เพิ่มเติม)
1.ด้านการบริหารธุรกิจ 2 อัตรา
2.ด้านการขาย การตลาด 2 อัตรา
3.ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
4.ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์/การบรรจุภัณฑ์ และสาขาทั่วไป 3 อัตรา
ในชีวิตการทำงานของคนเราจะต้องมีความสามารถประกอบกันอยู่ 2 ส่วน คือ ความสามารถที่จะใช้กับการทำงาน (work ability) และความสามารถทางสังคม (social ability) ซึ่งต้องใช้ควบคู่กันจึงจะทำให้ชีวิตการทำงานประสบความสำเร็จและมีความสุข เพราะถ้าเราใช้ความสามารถเพียงอันหนึ่งอันใด การทำงานก็จะประสบปัญหา

(อ่านเพิ่มเติม)


ดูเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยน่าน จัดโครงการคืนข้อมูลและปิดเวทีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ในพื้นที่บ้านทุ่งผง ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาจากทุกคณะ ทุกสาขา มาพัฒนาชุมชน นำโดยนายเจนภนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่านและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ รศ.ดร. จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ และ ผศ.ดร. อนันต์ แย้มเยื้อน มารับฟังผลการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชนทุ่งผง ร่วมให้ข้อมูลสะท้อนกลับในมุมมองเชิงวิชาการ ทำให้คณะทำงานโครงการเห็นภาพการดำเนินงานที่ชัดเจนและได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการทำงานในปีต่อไป
มาร่วมมือและป้องกัน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ชีวิตปลอดภัย ห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
– ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงศาธารณสุข เพิ่มเติม : https://ddc.moph.go.th/…/fi…/introduction/introduction01.pdf
– คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับการสวมหน้ำกากอนามัย เพิ่มเติม : https://ddc.moph.go.th/…/fi…/introduction/introduction11.pdf
# ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข