post1.1
welcome
โปรโหมด ลงเว็บ
สมัคร ออนไลน์
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

NEW 30/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บช.) (เพิ่มเติม) พ.ศ.2567
NEW 09/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3
NEW 01/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บช.) พ.ศ.2567
NEW 23/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3
NEW 14/02/2567 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3
NEW 26/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
NEW 21/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
NEW 9/01/2567 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาบูรณาการกับการทำงานในชุมชน (กศ.บช.) ประจำปีการศึกษา 2567
NEW 24/10/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
NEW 12/10/2566 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
NEW 12/10/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
NEW 3/8/2566 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
01/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บช.) ประจำปีการศึกษา 2566
28/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บช.) ประจำปีการศึกษา 2566
28/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 (เพิ่มเติม)
24/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 (เพิ่มเติม)
20/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
18/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
10/03/2566 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาบูรณาการกับการทำงานในชุมชน (กศ.บช.) ประจำปีการศึกษา 2566
2/03/2566 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
23/02/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
16/02/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
1/11/2565 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
31/10/2565 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
21/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
2/9/2565 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
10/01/2567 ประกาศการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าปรับและค่าเสียหาย การใช้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยน่าน พ.ศ. 2566
31/05/2566 ประกาศคำสั่งที่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
31/05/2566 ประกาศคำสั่งที่ปรึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566
31/05/2566 ประกาศปฏิทินการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
31/05/2566 ประกาศปฏิทินการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
31/05/2566 ประกาศปฏิทินการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566
18/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม (ติวข้อสอบ-เตรียมความพร้อมให้บัณฑิต เพื่อพิชิตข้อสอบภาค ก)
27/04/2566 รับสมัคร ติวสอบภาคก ก.พ.
1/02/2566 สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper&Pencil)
23/5/2565 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
10/5/2565 กำหนดการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
26/1/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (COVID-19)
25/1/2565 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ Startup
ประกาศลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ URUIC-Test
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site) และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
สอบ POST TEST 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
10/01/2567 ประกาศการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าปรับและค่าเสียหาย การใช้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยน่าน พ.ศ. 2566
7/06/2566 ขั้นตอนการส่งแบบประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน วิทยาลัยน่าน
31/05/2566 ประกาศคำสั่งที่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
31/05/2566 ประกาศคำสั่งที่ปรึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566
31/05/2566 ประกาศปฏิทินการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
31/05/2566 ประกาศปฏิทินการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
31/05/2566 ประกาศปฏิทินการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566
18/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม (ติวข้อสอบ-เตรียมความพร้อมให้บัณฑิต เพื่อพิชิตข้อสอบภาค ก)
2/3/65 แจ้งการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการดำเนินการทางวินัย
26/1/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site) และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านกรอกข้อมูลเพื่อสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด (เพิ่มเติม)
18/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม (ติวข้อสอบ-เตรียมความพร้อมให้บัณฑิต เพื่อพิชิตข้อสอบภาค ก)
27/04/2566 รับสมัคร ติวสอบภาคก ก.พ.
1/02/2566 สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper&Pencil)
15/142565 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยน่าน ที่สนใจสมัครงานไทวัสดุเปิดสาขาใหม่ สาขาน่าน รับสมัครมากกว่า 200 อัตรา
25/1/2565 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ Startup
ประกาศจังหวัดน่าน มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14
ประกาศกรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรับสมัครเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1,774 อัตรา

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประกันคุณภาพวิทยาลัยน่าน

วันที่ 27 มกราคม 2565 งานประกันคุณภาพวิทยาลัยน่าน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัยน่าน

จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม

มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

ประชุมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฯ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฯ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 22 กันยายน อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ อาจารย์ภูดิท เรืองรอง และอาจารย์ดร.พลกฤต รักจุล

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ

“ศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล”

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฯ

ให้การต้อนรับ คุณแอนนา คิม ฮวิน ผู้ช่วยกงศุลสหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ คุณแอนนา คิม ฮวิน ผู้ช่วยกงศุลสหรัฐอเมริกา

โครงการ STRONG ฯ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการ STRONG ฯ

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยน่าน

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยน่าน ครั้งที่ 1/2564

ขอแสดงความยินดี กับ นักวิจัย วิทยาลัยน่าน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก แหล่งทุนภายนอก และได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บริการ Virtual Background

Virtual Background เพื่อนำไปใช้ในการประชุมออนไลน์และจัดการเรียนการสอนออนไลน์