ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยน่าน จัดโครงการคืนข้อมูลและปิดเวทีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ในพื้นที่บ้านทุ่งผง ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาจากทุกคณะ ทุกสาขา มาพัฒนาชุมชน นำโดยนายเจนภนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่านและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ รศ.ดร. จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ และ ผศ.ดร. อนันต์ แย้มเยื้อน มารับฟังผลการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชนทุ่งผง ร่วมให้ข้อมูลสะท้อนกลับในมุมมองเชิงวิชาการ ทำให้คณะทำงานโครงการเห็นภาพการดำเนินงานที่ชัดเจนและได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการทำงานในปีต่อไป
มาร่วมมือและป้องกัน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ชีวิตปลอดภัย ห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
– ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงศาธารณสุข เพิ่มเติม : https://ddc.moph.go.th/…/fi…/introduction/introduction01.pdf
– คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับการสวมหน้ำกากอนามัย เพิ่มเติม : https://ddc.moph.go.th/…/fi…/introduction/introduction11.pdf
# ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข