ระบบรับสมัครนักศึกษา

ประวัติส่วนตัว


ประวัติการศึกษา


สาขาวิชาที่สมัครหลักฐานประกอบการรับสมัคร


   1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน             1 ฉบับ

   2. สำเนาผลการเรียน                                                   1 ฉบับ (ปพ.1 หรือ รบ.1)

   3. รูปถ่าย หน้าตรง ชุดสุภาพ                                        1 รูป (ติดใบสมัคร)

** เอกสารลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ **

 • ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (ส่งถึง งานรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อยู่ 199 หมู่ 3 ตาบลทุ่งศรีทอง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110) 
 • ส่งหลักฐานการสมัครทางออนไลน์  (ID LINE :nan.uru)