ประวัติส่วนตัว


ประวัติการศึกษา


สาขาวิชาที่สมัครหลักฐานประกอบการรับสมัคร


   1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน        ๑ ฉบับ

   2. สำเนาผลการเรียน                                                ๑ ฉบับ (ปพ.๑ หรือ รบ.๑)

   3. รูปถ่าย หน้าตรง ชุดสุภาพ                                     ๑ รูป (ติดใบสมัคร)

** เอกสารลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ **

 • ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (ส่งถึง งานรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อยู่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ตาบลทุ่งศรีทอง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐) 
 • ส่งหลักฐานการสมัครทางออนไลน์  (ID LINE :nan.uru)