คณบดีวิทยาลัยน่าน


———————————————————————————————————————————————————
รองคณบดีวิทยาลัยน่าน
                 

 

                     
———————————————————————————————————————————————————
ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยน่าน

                     

                     

———————————————————————————————————————————————————
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยน่าน