ชื่อโครงการวิจัย
                    ปีงบประมาณ 2563
                      ภายใน
                      - แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดน่าน 
                                                 อ.ดร.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล (60%), อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ (25%), อ.พิภพ มณีจำนงค์ (15%)
                       ภายนอก
                       - การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดสําเร็จรูปควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
                                                 อ.พิภพ มณีจำนงค์

                    ปีงบประมาณ 2564
                      ภายใน
                        - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
                                                 อ.สุมนธา คชฤทธิ์ 
                        ภายนอก
                        - การพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาการและ ภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
                                                  อ.ดร.อิทธิโชตน์ โชติกุณภัณฑ์ (15%)
                        - นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเพิ่มรายได้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
                                                 อ.นิลุบล ศรีเทพ (40%), อ.ภูดิท เรืองรอง (30%), อ.ดร.พลกฤต รักจุล  (30%)
                        - โครงการสำรวจและปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จัหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
                                                 อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ, อ.พิภพ มณีจำนงค์, ผศ.ดร.ปองขัวญ สร่างทุกข์, อ.ดร.อิทธิโชตน์ โชติกุณภัณฑ์

           ปีงบประมาณ 2565
                      ภายใน
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพัฒนาตำบลน้ำพี้ สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนเพื่อการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ
				อาจารย์สยาม เจติยานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
			ภายนอก
           - การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 12 จังหวัด
					    อาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ (ผู้ร่วมวิจัย)
           - การยกระดับมาตรฐานฟาร์มในการเลี้ยงไก่ดำสู่การผลิตนวัตกรรมอาหารสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย จังหวัดพิษณุโลก		
อาจารย์สยาม เจติยานนท์ (ผู้ร่วมวิจัย)				
            - การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดหูหนูดำด้วยเครื่องเทคโนโลยีไอโอที สำหรับผลิตเป็นอาหารเพื่ออนาคตที่มีมูลค่าสูงชนิดเครื่องดื่มที่มีสารเสริมภูมิต้านทานชนิดเบต้ากลูแคน
					    อาจารย์พิภพ มณีจำนงค์ (ผู้ร่วมวิจัย)	
            - การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
	                    อาจารย์ ดร.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล (ผู้ร่วมวิจัย)