ปี พ.ศ.2563
           SCOPUS
           - THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE SHARING ON COMPETENCY DEVELOPMENT AND GENERATION Y EMPLOYEE ENGAGEMENT IN BANGKOK THAILAND. (Chordkunpan, A. and Worasatepongsa, P.)
           tci1
            - การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (นิลุบล ศรีเทพ)
           tci2
           - ส่วนประสมทางการตลาดบริการของวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามมุมมองของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดน่าน (พลกฤต รักจุล)
           - ความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (นิลุบล ศรีเทพ)
           Proceedings
           - การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์มกรณีศึกษา:นักท่องเที่ยวใช้บริการธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในจังหวัดน่าน (พลกฤต รักจุล, ภัทรสุดา กันใจแก้ว,ณัฐณิชชา อินผ่อง)

ปี พ.ศ.2562
          Proceedings
          - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวพิเศษจังหวัดน่าน(พลกฤต รักจุล และประภัสสร)
           - ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในมุมมองของผู้บริหารธุรกิจ Vacation Farm เขตพื้นที่การท่องเที่ยวพิเศษจังหวัดน่าน (พลกฤต รักจุล และคณะ.)
           - การจัดการและการควบคุมปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา บ้านสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง. (อิทธิโชตน์ โชติกุณฑ์พันธุ์ และคณะ.)
           - การบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ภูดิท เรืองรอง และคณะ.)

ปี พ.ศ.2561
          Proceedings
           รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน
                                       ปองขวัญ สร่างทุกข์
          tci2
           - การท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
                                       ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล
           - องค์การเชิงสร้างสรรค์:การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การ
                                       ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล