ปี พ.ศ.2564
	  SCOPUS
      Chordkunpan, A. and Worasatepongsa, P. (2021). The Optimization of Effective Learning Outcomes with Online Classroom for Undergraduate Students in Thailand Tevies of international Geographical education (Rigeo), 11(6), 1009-1023.
	   tci1
	   ศิริกานดา แหยมคง, อิราวัฒน์ ชมระกา, สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร, กิ่งดาว จินดาเทวิน, วิไลวรรณ ศรีหาตา และสยาม เจติยานนท์. 2564. การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดจำหน่ายลางสาดและลองกอง พื้นที่ทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีศึกษา ตำบลแม่พูล ตำบลบ้านด่านนาขาม และตำบลนางพญา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 10(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 หน้า 115-127.
       สุภาวดี แหยมคง, วรวิช นาเคน, คำรบ สมะวรรธนะ, ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา, ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา, พัทธนันท์ โกธรรม, ประภาศิริ ใจผ่อง, ทศพร อินเจริญ และ สยาม เจติยานนท์. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะภายนอกเชิงคุณภาพของไก่ต่อ-ไก่ตั้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 49 ฉบับเพิ่มเติม 2: หน้า 708-715.
       ศิริกานดา แหยมคง, อิราวัฒน์ ชมระกา, สมเกียรติจิระวงศ์เสถียร และสยาม เจติยานนท์. (2564). ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 หน้า 97-105
Proceedings
       พลกฤต รักจุล และสถิต วงศ์แสนศรี. (2564). การพัฒนาแบบวัดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ.รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 9 กันยายน 2564: หน้า 124-135.
       ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล และสงกรานต์ ถุงแก้ว. (2564). “ห้อม เตา เมี่ยง: แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาหมู่บ้านนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัดแพร่”. รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand Thailandครั้งที่ 7 สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม วันที่ 2-3 กันยายน 2564:หน้า 247-253.
	
ปี พ.ศ.2563
           SCOPUS
            THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE SHARING ON COMPETENCY DEVELOPMENT AND GENERATION Y EMPLOYEE ENGAGEMENT IN BANGKOK THAILAND. (Chordkunpan, A. and Worasatepongsa, P.)
           tci1
            - การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (นิลุบล ศรีเทพ)
           tci2
           - ส่วนประสมทางการตลาดบริการของวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามมุมมองของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดน่าน (พลกฤต รักจุล)
           - ความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (นิลุบล ศรีเทพ)
           Proceedings
           - การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์มกรณีศึกษา:นักท่องเที่ยวใช้บริการธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในจังหวัดน่าน (พลกฤต รักจุล, ภัทรสุดา กันใจแก้ว,ณัฐณิชชา อินผ่อง)

ปี พ.ศ.2562
          Proceedings
          - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวพิเศษจังหวัดน่าน(พลกฤต รักจุล และประภัสสร)
           - ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในมุมมองของผู้บริหารธุรกิจ Vacation Farm เขตพื้นที่การท่องเที่ยวพิเศษจังหวัดน่าน (พลกฤต รักจุล และคณะ.)
           - การจัดการและการควบคุมปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา บ้านสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง. (อิทธิโชตน์ โชติกุณฑ์พันธุ์ และคณะ.)
           - การบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ภูดิท เรืองรอง และคณะ.)

ปี พ.ศ.2561
          Proceedings
           รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน
                                       ปองขวัญ สร่างทุกข์
          tci2
           - การท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
                                       ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล
           - องค์การเชิงสร้างสรรค์:การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การ
                                       ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล