จำนวนและประเภทเงินสนับสนุน
                    ปีงบประมาณ 2561
                              1,002,200
                    ปีงบประมาณ 2562
                              4,805,987
                    ปีงบประมาณ 2563
                              785,330
                    ปีงบประมาณ 2564
                              2,042,799 
    ชื่อโครงการวิจัย
                    ปีงบประมาณ 2563
                      ภายใน
                      - แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดน่าน 
                                                 อ.ดร.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล (60%), อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ (25%), อ.พิภพ มณีจำนงค์ (15%)
                                                 450,000
                       ภายนอก
                       - การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดสําเร็จรูปควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
                                                 อ.พิภพ มณีจำนงค์
                                                 335,330

                    ปีงบประมาณ 2564
                      ภายใน
                        - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
                                                 อ.สุมนธา คชฤทธิ์ 
                                                 40,875
                        ภายนอก
                        - การพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาการและ ภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
                                                  อ.ดร.อิทธิโชตน์ โชติกุณภัณฑ์ (15%)
                                                 772,304
                        - นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเพิ่มรายได้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
                                                 อ.นิลุบล ศรีเทพ (40%), อ.ภูดิท เรืองรอง (30%), อ.ดร.พลกฤต รักจุล  (30%)
                                                 914,620
                        - โครงการสำรวจและปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จัหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
                                                 อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ, อ.พิภพ มณีจำนงค์, ผศ.ดร.ปองขัวญ สร่างทุกข์, อ.ดร.อิทธิโชตน์ โชติกุณภัณฑ์
                                                 315,000