แหล่งชุมชนพื้นที่วิจัย

จังหวัดน่าน
         - บ้านน้ำแก่นใต้ ต.น้ำแก่น
         - บ้านทุ่งผง ต.ทุ่งศรีทอง
 จังหวัดแพร่
                  - บ้านนาคูหา ต.นาคูหา 

อำเภอเมือง
        ตำบลถืมตอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
        ตำบลห้วยโก๋น 
อำเภอภูเพียง
        ตำบลน้ำเกี๋ยน
        ตำบลน้ำแก่น
อำเภอเชียงกลาง
        ตำบลเชียงกลาง 
อำเภอสองแคว
        ตำบลนาไร่หลวง 

RMIS :: Research Management Information System