แหล่งชุมชนพื้นที่วิจัย

จังหวัดน่าน
                  - บ้านน้ำแก่นใต้ ต.น้ำแก่น อำเภอภูเพียง
                  - บ้านทุ่งผง ต.ทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา
                  - บ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง
		  - บ้านศรีนาชื่น ต.ทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา

 จังหวัดแพร่
                  - บ้านนาคูหา ต.นาคูหา อำเภอเมืองแพร่

อำเภอเมือง
                ตำบลถืมตอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
                ตำบลห้วยโก๋น 
อำเภอภูเพียง
                ตำบลน้ำเกี๋ยน
                ตำบลน้ำแก่น
อำเภอเชียงกลาง
                ตำบลเชียงกลาง 
อำเภอสองแคว
                ตำบลนาไร่หลวง 

RMIS :: Research Management Information System