ระบบได้รับใบสมัครของท่านแล้ว ขอบคุณ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

   1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน        ๑ ฉบับ
   2. สำเนาผลการเรียน                                                     ๑ ฉบับ (ปพ.๑ หรือ รบ.๑)
   3. รูปถ่าย หน้าตรง ชุดสุภาพ                                        ๑ รูป (ติดใบสมัคร)

** เอกสารลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ **

ส่งหลักฐานการสมัคร

 • ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
  (ส่งถึง งานรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ที่อยู่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ตาบลทุ่งศรีทอง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐) 
 • ส่งหลักฐานการสมัครทางออนไลน์  (ID LINE :nan.uru)