3 มิถุนายน 65
post1.1
welcome
โปรโหมด ลงเว็บ
วิจัย
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

27/5/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4
18/4/2565 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4
11/3/2565 กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 และรอบที่ 2 (เพิ่มเติม)
28/2/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)
15/2/2565 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
31/1/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
24/1/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรงโดยอิสระ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นักศึกษา 2564 รอบ 2 โควตา (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นักศึกษา 2564 รอบ 2 โควตา
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเถทโควตา
23/5/2565 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
10/5/2565 กำหนดการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
26/1/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (COVID-19)
25/1/2565 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ Startup
ประกาศลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ URUIC-Test
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-site) และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
สอบ POST TEST 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประกันคุณภาพวิทยาลัยน่าน

วันที่ 27 มกราคม 2565 งานประกันคุณภาพวิทยาลัยน่าน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัยน่าน

จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม

มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

ประชุมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฯ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฯ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 22 กันยายน 2564 อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ อาจารย์ภูดิท เรืองรอง และอาจารย์ดร.พลกฤต รักจุล

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ

“ศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล”

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฯ

ให้การต้อนรับ คุณแอนนา คิม ฮวิน ผู้ช่วยกงศุลสหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ คุณแอนนา คิม ฮวิน ผู้ช่วยกงศุลสหรัฐอเมริกา

โครงการ STRONG ฯ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการ STRONG ฯ

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยน่าน

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยน่าน ครั้งที่ 1/2564

ขอแสดงความยินดี กับ นักวิจัย วิทยาลัยน่าน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก แหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2564

บริการ Virtual Background

Virtual Background เพื่อนำไปใช้ในการประชุมออนไลน์และจัดการเรียนการสอนออนไลน์