รูปแบบการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 ภาคทฤษฎี ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
        ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม
 ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฏาคมเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่นำ 
 ไปใช้งานได้จริงและมีการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 มี 2 วิชาเอก ดังนี้
  1.วิชาเอกบริหารรัฐกิจ (Public Administration)
  2.วิชาเอกบริหารการพัฒนา( Developmanet Administration)

จุดเด่นของหลักสูตร
  1.รับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสำนักงาน
   คณะกรรมการข้าราชการผลเรือน (ก.พ.)
  2.สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  3.เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
  4.ทุนการศึกษา รายได้เสริมระหว่างเรียน และที่พักฟรี

การประกอบอาชีพ
 งานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  ปลัด ทหาร ตำรวจ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล          
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
  เจ้าหน้าที่ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ด้านการปกครองอื่นๆ
 งานเอกชน
  เจ้าหน้าที่งานบุคคล นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทถน นักวิเตราะห์ระบบงาน
  พนักงานธนาคาร เป็นต้น 
      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.ภูดิท เรืองรอง โทร.086-421-7924 ผศ.ดร.ปองขวัญ สร่างทุกข์ โทร.080-505-0304