นางปภาภรณ์ ปินตามูล
ปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นายปรีชา สะพานทอง
วิศวกร
นางนิติพร ป้องแก้ว
ผู้ปฏิบัตงานบริหาร
นางสาวปานจรี นามวงศ์
บรรณารักษ์
นายกิตติพงษ์ ใจคำ
นักวิชาการการศึกษา
นางแคทลียา ดาใจคำ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ว่าทีร้อยตรีหญิงพัชนีพร ใจเดช
นักวิชาการประกันคุณภาพ
นายทวีศักดิ์ จันนะชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวศศิธธณ แก้วมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสิทธิพล แก้วมา
พนักงานขับรถยนตร์
นายณรงศักดิ์ ปากอง
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นายธนวัต อุตฝั้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวิชัย เนตรใส
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป
นางบัวแหวน ยอดโค้น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร
นางสุพิน คำมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร
นายสายชล สิงห์แสง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบรรหยัด วรรณพรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
นายมงคล ชุมวงศ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย