อ.พิภพ มณีจำนงค์
รองคณบดีวิทยาลัยน่าน
อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ
คณบดีวิทยาลัยน่าน
อ.กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ
รองคณบดีวิทยาลัยน่าน
นางปภาภรณ์ ปินตามูล
ปฏิบัติหัวหน้าสำนักงานฯ