รูปแบบการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ใช้การศึกษาแบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคศึกษาฤดูร้อน  
  1. ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม 
  2. ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม 
  3.ภาคการศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน - กรกฏาคม 

การจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบคือ ภาคเรียนปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ และภาคเรียนพิเศษ กศบป. เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์

  1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 
    1.1 ภาคเรียนปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี 
      1.กลุ่มการจัดการทั่วไป
      2.กลุ่มการจัดการธุรกิจค้าปลีก
      ระดับปริญญาตรีเทียบโอน(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวส.)
      1.กลุ่มการจัดการทั่วไป 
 2.หลักรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
    2.1 ภาคเรียนปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี 
      1.วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
      2. วิชาเอกบริหารการพัฒนา
    2.2 ภาคเรียนพิเศษ กศบป.ระดับปริญญาตรี 4 ปี
      1.วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
      2.วิชาเอกบริหารการพัฒนา
      ระดับปริญญาตรีเทียบโอน(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวส.)
      1.วิชาเอกบริหารการพัฒนา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

 1.หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)ต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทีบเท่า (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้) 

 เอกสารประกอบการรับสมัคร 
  1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
  2.สำเนาแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
  3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  4.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ