รูปแบบการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทำงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากประสบการณืจริงภาคการศึกษาละ 6 เดือนแบ่งเป็นเรียนรู้ภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยน่าน และเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ร้านค้าปลีก (7-ELEVEN) ในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล
     ช่วงเวลาภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือน กันยายน - กุมภาพันธ์
     ช่วงเวลาภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือน มีนาคม - สิงหาคม

จุดเด่นขอหลักสุตร
  1.รับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการ 
   ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  2. เมื่อสำเร็จการศึกษามีงานทำรองรับทันที !!
  3.ได้ทำงานในสถานประกอบการและเรียนรู้จากผู้มีประสอบการณ์ในภาคธุรกิจ
  4.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์
  5.ไม่มีเงินเรียนก็เรียนได้ นักศึกษาสามารถเลือกทำงานก่อนเรียนได้ที่ร้านค้าปลีก 
   (7 - ELEVEN )มีรายได้เดือนละ 10,000 บาท และที่พักฟรี           
   ตั้งแต่ มิถุนายน - พฤษจิกายน
  6.มีรายได้ระหว่างเรียน เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ระหว่าง 60,000 - 78,000 บาท
  7.สวัสดิการ ที่พักและบริการรถ รับ - ส่ง เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ฟรี ! 

การประกอบอาชีพ
  1.ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ร้าน (7 - ELEVEN ) ขึ้นไป หรือ ตำแหน่งงานอื่นในเครือ 
   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  2. เจ้าของร้านค้าปลีก (7 - ELEVEN ) ผู้ประกอบการ หรือ อาชีพอิสระ
  3. พนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชน
  4. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 
      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.ภัทรสุดา กันใจแก้ว โทร.091-8569649 อ.พลกฤต รักจุล โทร.087-062-7948