มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

"วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บริหารจัดการด้วยคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทในการชี้นำและร่วมมือกับท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน"
  • จัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยร่วมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่าง มีมาตรฐานทางวิชาการ
  • ทำนุบำรุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสานอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  • พัฒนาบุคลากร นักศึกษาและท้องถิ่น ให้สามารถพร้อมก้าวร่วมกับประชาคมอาเซียน
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
" คนดี มีจิตอาสา รักและพัฒนาท้องถิ่น "