ประวัติความเป็นมา

    แนวคิดการจัดตั้งสถานศึกษาได้เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยครูน่าน สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เป็นตัวแทนของกระทรวงในการแสวงหาพื้นที่สำหรับการจัดตั้งวิทยาครูน่าน จนกระทั่ง ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2542 สภาตำบลทุ่งศรีทอง นำโดยพ่อกำนันด่วน สิงห์แสง ได้สนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาโดยมอบพื้นที่จำนวน 730 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา โดยมีตัวแทนชุมชนและ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ และได้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่านขึ้น 

          
   
    ประชาคมทุ่งศรีทองมีมติของชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้านที่จะก่อสร้างอาคารธารน้ำใจ 5 หลัง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้กับวิทยาเขตน่าน หมู่บ้านละหนึ่งหลัง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวจังหวัดน่าน นำโดยพระสงฆ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้นำชุมชน ชาวบ้านและนักศึกษา ได้ร่วมกันสร้างอาคารสำหรับจัดการเรียนการสอนให้กับทางวิทยาเขตน่านหลายอาคารด้วยกัน ปีพุทธศักราช 2544 วิทยาเขตน่านได้ดำเนินก่อสร้างอาคารถาวรหลังแรก โดยได้รับงบประมาณจากสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจำนวน 7,000,000 บาท และได้ใช้สำหรับดำเนินการเรียนการสอนจวบจนปัจจุบัน 
    พ.ศ.2557ได้ดำเนินการเปลี่ยนโครงสร้างจาก “วิทยาเขตน่าน” เป็น “วิทยาลัยน่าน” ขึ้นเพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และสามารถจัดบริการด้านวิชาการ วิชาชีพแก่ท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา