ประมวลภาพกิจกรรม

You are Here: หน้าหลักประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

กีฬาสานสัมพันธ์ ครอบครัว มรอ. 2559

กีฬาสานสัมพันธ์ ครอบครัว มรอ. 2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ

กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประเพณีทอดกฐิน

ประเพณีทอดกฐิน วันที่ 15 พ.ย. 58 ณ วัดอรุณศรี

เทศมหาชาติ

เทศมหาชาติ วันที่ 13-15 พ.ย. 58

กีฬาหางนกยูงเกมส์ ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ หางนกยูงเกมส์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการปลูกป่า "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

โครงการปลูกป่า "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาเข้าค่ายอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา วันที่ 11-13 กันยายน 2558

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558

นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558 โดยมีอาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ รองคณบดีเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ศาลากิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน และ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวสู่สังคมใหม่ ในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 26-28 กรกฏาคม 2558

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน สพฐ.น่าน เขต1, พบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ,เยี่ยมชม สวท.น่าน ,ศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชน ,ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน ช่วงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558

โครงการเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 พ.ค. 2558

โครงการเสวนา เรื่อง"การซื้อสินค้าออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัย

โครงการเสวนา เรื่อง"การซื้อสินค้าออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัย วันที่ 14 พ.ค. 58"

ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557

ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 8 พ.ค. 58

โครงการเสวนา เรื่อง "แนวทางในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างปลอดภัย"

โครงการเสวนา เรื่อง "แนวทางในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างปลอดภัย" วันที่ 7 พ.ค. 58

วิทยาลัยน่าน พานักศึกษาปริญญาโท สปป.ลาว ขอสูมาคารวะ นายกนรินทร์ เหล่าอารยะและพระครูนิเทศนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดหัวเวียงใต้

วิทยาลัยน่าน พานักศึกษาปริญญาโท สปป.ลาว ขอสูมาคารวะ นายกนรินทร์ เหล่าอารยะและพระครูนิเทศนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดหัวเวียงใต้ วันที่ 30 เมษายน 2558

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 8 เมษายน 2558

วันจักรี

วันจักรี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 6 เมษายน 2558

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุครบ 5 รอบ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุครบ 5 รอบ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน วันที่ 2 เมษายน 2558

พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี

พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 22 มี.ค.58

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบายศรี และพานพุ่ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบายศรี และพานพุ่ม ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 7-8 มีนาคม 2558

โครงการสืบสารประเพณีตักบาตรเป็งพุธ

โครงการสืบสารประเพณีตักบาตรเป็งพุธ ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 4 มี.ค. 58

โครงการค่ายครุศาสตร์อาสาจากพี่สู่น้อง

โครงการค่ายครุศาสตร์อาสาจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนหม่อนเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน วันที่ 21-23 ก.พ. 58

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านจำลองไทลื้อ ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงสีข้าวพระราชทาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผ่า จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2558

การฝึกอบรมผู้บัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้พื้นฐาน (BTC)

การฝึกอบรมผู้บัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้พื้นฐาน (BTC) ณ วิทยาลัยน่าน วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง การผลิตดอกไม้กระดาษเพื่อการเรียนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง การผลิตดอกไม้กระดาษเพื่อการเรียนการสอน ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 24-25 มกราคม 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง มารยาทไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง มารยาทไทย ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 17-18 มกราคม 2558

โครงการดินชุมชน คนต้นน้ำ นามหนองกลางดอย

โครงการดินชุมชน คนต้นน้ำ นามหนองกลางดอย ณ หนองกลางดอย วิทยาลัยน่าน วันที่ 14 มกราคม 2558

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา