ประมวลภาพกิจกรรม

You are Here: หน้าหลักประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ออกค่ายชมรมชนเผ่า

ออกค่ายชมรมชนเผ่า ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จ.น่าน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

กีฬาสานสัมพันธ์วันครอบครัว มรอ.58

กีฬาสานสัมพันธ์วันครอบครัว มรอ.58 วันที่ 20 ธันวาคม 2557

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โครงการ รปศ. กว้างไกล นำประชาธิปไตยสู่โรงเรียน

โครงการ รปศ. กว้างไกล นำประชาธิปไตยสู่โรงเรียน วันที่ 26-27 พ.ย. 57 ณ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ หางนกยูงเกมส์ 2014

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ หางนกยูงเกมส์ 2014 วันที่ 21-22 พ.ย. 57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ พาลีเกมส์ 2014

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ พาลีเกมส์ 2014 วันที่ 14 พ.ย. 57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาปริญญาโท จากแขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาปริญญาโท จากแขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 21 - 23 ต.ค. 57

ประเพณีถวายสลากภัต ณ วัดอรุณศรี

ประเพณีถวายสลากภัต วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ วัดอรุณศรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โตมาหนูไม่โกง"

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โตมาหนูไม่โกง" วันที่ 18 สิงหาคม 2557

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเจริญราษฎร์ ต.บ่อสวด อ.เมือง จ.น่าน

โครงการก้าวสู่สังคมใหม่ในรอบรั้วมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

โครงการก้าวสู่สังคมใหม่ในรอบรั้วมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ข่วงเมือง จ.น่าน

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ข่วงเมือง จ.น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส วนัที่ 4 สิงหาคม 2557

โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว

โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว วันที่ 1 สิงหาคม 2557

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มารยาทสำหรับครู"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มารยาทสำหรับครู" วันที่ 27 มิถุนายน 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการชั้นเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการชั้นเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2557

กิจกรรมปลูกไม้ผล "มะไฟหวาน"

กิจกรรมปลูกไม้ผล "มะไฟหวาน" วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ บ้านสบยาว

พบผู้บริหารประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557

พบผู้บริหารประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำหนังสั้นเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำหนังสั้นเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการสอนแนวใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการสอนแนวใหม่

โครงการอบรม การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาคณาจารย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

โครงการพัฒนาคณาจารย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ สือสานวัฒนธรรมประเพณี ปี๋ใหม่เมือง

พิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ สือสานวัฒนธรรมประเพณี ปี๋ใหม่เมือง วันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ศาลากิจกรรม

บวงสรวงบูชาพฤหัสบดี

บวงสรวงบูชาพฤหัสบดี วันที่ 18 เมษายน 2557

ประมวลภาพ การจัดงานสงกรานต์ มรอ. ประจำปี 2557

ประมวลภาพ การจัดงานสงกรานต์ มรอ. ประจำปี 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสำหรับครู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสำหรับครู วันที่ 3 มกราคม 2557

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา