ประมวลภาพกิจกรรม

You are Here: หน้าหลักประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดน่าน

วิทยาลัยน่าน ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดน่านเข้าร่วม ในงานมีการแข่งขันกีฬา เพื่อความสัมพันธ์และความสามัคดี ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันต่างๆ ในจังหวัดน่าน วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร อเนกประสงค์ มทร.น่าน

งานสภากาแฟอำเภอเวียงสา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่านและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง รว่มกันจัดงานสภากาแฟตอนรับนายอำเภอวียงสาและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆของอำเภอเวียงสา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยน่านร่วมถวายความอาลัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันปิยะมหาราช

วิทยาลัยน่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลา แด่พระบรมรูปหน้าศาลากลางจังหวัดน่าหลังเก่า และที่ว่าการอำเภอเวียงสา นำโดยอาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ รองคณบดีวิทยาลัยน่าน และอาจารย์พิภม มณีจำงนงค์ รองคณบดีวิทยาลัยน่าน วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมถวายสลาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่านร่วมกิจกรรมถวายสลาก นำโดยนายกิตติพงษ์ ใจคำนักวิชาการศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีพื้นเมืองล้านนา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญา ณ วัดบุญยืนพระอารามหลวง ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

วันพระราชทานธงชาติไทยและธงชาติไทยครบ100ปี

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและธงชาติไทยครบ100ปี โดยมีการเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระและถวายความอาลัยแด่ราชกาลที่ 9 วันที่ 28 กัยายน 2560 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาราชภัฎอุตรดิตถ์

พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่านร่วมพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ นำโดยอาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ คณะบดีวิทยาลัยน่าน เป็นตัวแทนมอบดอกไม้จันทน์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงและวัดบุญยืน พระอารามหลวง วันที่27กันยายน2560

พิธีปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ร่วมกับอบต.ทุ่งศรีทอง จัดพิธีปณิธานเพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยน่าน มรอ.

กิจกรรมปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ใมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริ และการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปลูกเศรษฐกิจเพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 6 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยน่าน ได้จัดพิธีไหว้ครูโดยนักศึกษา เพื่อแสดงถึงความ น้อมสักการะบูชาครู อาจารย์ผู้ประสาทวิชา โดยมี อาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ คณบดี วิทยาลัยน่านเป็นประธาน ในวันที่ 24 สองหาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดน่าน

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดน่าน โดยมีนาย ไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ในครั้งนี้มีส่วนราชการ สถานศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ.บ้านชื่นใหม่ ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา 8 สิงหาคม 2560

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานฯ

เพื่อถวายในพระราชพิธีพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ประชาชนสนที่สนใจนำไปประกอบอาชีพ ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมอบต.ทุ่งศรีทอง

ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ป่าห้วยไซรและห้วยตาดตาล บ.ชื่นใหม่ ม.5 ต.ทุ่งศรีทอง จ.น่าน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับประชาชนตำบลทุ่งศรีทอง ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดอรุณศรี และวัดศรีนาชื่น ตำบลทุ่งศรีทอง ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560

โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน เข้าร่วมโครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปเผยแพร่วิธิการทำและน้อมนำถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเวียงสา

กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2560

กีฬาสานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาน่าน 2560 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 5 จุดประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงาน และการสนับสนุนการออกกำลัง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่านรับนักศึกษาใหม่เข้ารายงานตัว ในการศึกษาต่อระดับปริญาตรี ในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการและสาขารัฐประศาสนศตร์ ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

โครงการจัดการขยะทุ่งศรีทองด้วยสองมือเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน จัดโครงการจัดการขยะทุ่งศรีทองด้วยสองมือเรา เพื่ออบรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง การใช้ประโยชน์จากขยะ และจัดการถวายผ้าป่าอลูมิเนียเพื่อการสร้างขาเทียม วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

พิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน จัดพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ สืบสานวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมืองของเมืองน่าน วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ศาลาพุทธธรรม วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน นำโดย อาจารย์พิภพ มณีจำนงค์ รองคณบดีวิทยาลัยน่าน อาจารย์ เจ้าหน้าที และนักศึกษาร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ข่วงเมืองน่าน

โครงการราชภัฏร่วมใจ สร้างวินัยจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน จัดทำโครงการราชภัฏร่วมใจ สร้างวินัยจราจร ร่วมกับสำนักงานขนส่งทางบกน่าน สาขาอำเภอเวียงสาในวันที่ 1-2 เมษยน 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กิจกรรมอาสารักและพัฒนาท้องถิ่น รร.ฝั่งว้าวิทยา

โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมราชภัฏอาสา รักและพัฒนาท้องถิ่น) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ ที่โรงเรียนฝั่งว้าวิทยา เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียน ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2560

เวียงสามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา

ทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม เวียงสามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีและความสมัคคีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 22 มกราคม 2560

กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปี 2560

กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปี 2560 โดยสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาออกกำลังกายความเเข็งแรง เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้อง ให้มีสามัคคีความรักใคร่กลมเกลียว ณ วิทาลัยน่าน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

การประกวดสาวงาม ธิดาดอย ประจำปี 2560

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ส่งสาวงามเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด สาวงามธิดาดอยประจำปี 2560 มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 44 สาวงาม โดยมีเเขกผู้มีเกียรติ ประชาชนเข้าร่วมในงาน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

กีฬาหางนกยูงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการแข่งขันก๊ฬาระหว่างคณะ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคณะอื่นและเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังการ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ2560

กีฬาเวียงสาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

อำเภอเวียงสาดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในอำเภอเวียงสา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในอำเภอเวียงสา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

"เด็ก คืออนาคตของชาติ" วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำโดย คณบดีวิทยาลัยน่าน บุคลากร นักศึกษา โดยมีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลกลางเวียง อำเภอเวียงสา

จัดกิจกรรมเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด

วิทยาลัยน่าน จัดกิจกรรมเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด วันที่23 - 25 ธันวาคม 2559 ณโรงเรียนบ่อหอย ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมความรู้แก่เด็กนักเรียน และกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อสร้างเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถ

กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วม กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีนายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธี รวมทั้งหน่วยงานราชการ สถานศึกษา เพื่อแสดงความภักดีและถวายคำปฏิญาณ

กิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี(เทศน์มหาชาติ)วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี(เทศน์มหาชาติ)เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายรณรงค์ นครจินดา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมี หน่วยงาน ประชาชนเ้ขาร่วมกิจกรรม

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช ทางผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน(เก่า)

โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ในร้านค้าประชารัฐ

วันที่ 22-24 คณาจารย์และนักศึกษา ออกแสดงสินค้าและกับข้อมูลใน โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ในร้านค้าประชารัฐ ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดน่าน

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 นำโดยอาจารย์เจนภนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน ได้นำนักศึกษาใหม่ถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2559

กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2559 วันที่ 22-23 ก.ค. 2559

โครงการ การพัฒนาศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการในระดับพื้นที่ฯ

โครงการ การพัฒนาศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการในระดับพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "กีฬาสานสัมพันธ์สภาบันอุดมศึกษาน่าน 2559"

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "กีฬาสานสัมพันธ์สภาบันอุดมศึกษาน่าน 2559" วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ 3 ศูนย์ "พาลีเกมส์ ครั้งที่ 6"

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ 3 ศูนย์ "พาลีเกมส์ ครั้งที่ 6" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

กิจกรรมกีฬาสีนักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมกีฬาสีนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2559 วันที่ 6 ก.พ. 59

งานพันธกิจสัมพันธ์ "วิทยาลัยน่านกับสังคม"

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพันธกิจสัมพันธ์ "วิทยาลัยน่านกับสังคม" ร่วมกับศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มรอ. นำโดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

พิธีลงนามความร่วมมือพันธกิจสัมพันธ์ "วิทยาลัยน่านกัยสังคม"

พิธีลงนามความร่วมมือพันธกิจสัมพันธ์ "วิทยาลัยน่านกัยสังคม" ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงสากับวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 27 มกราคม 2559

กีฬาสานสัมพันธ์ ครอบครัว มรอ. 2559

กีฬาสานสัมพันธ์ ครอบครัว มรอ. 2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ

กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประเพณีทอดกฐิน

ประเพณีทอดกฐิน วันที่ 15 พ.ย. 58 ณ วัดอรุณศรี

เทศมหาชาติ

เทศมหาชาติ วันที่ 13-15 พ.ย. 58

กีฬาหางนกยูงเกมส์ ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ หางนกยูงเกมส์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการปลูกป่า "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

โครงการปลูกป่า "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาเข้าค่ายอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา วันที่ 11-13 กันยายน 2558

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558

นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558 โดยมีอาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ รองคณบดีเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ศาลากิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน และ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวสู่สังคมใหม่ ในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 26-28 กรกฏาคม 2558

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน สพฐ.น่าน เขต1, พบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ,เยี่ยมชม สวท.น่าน ,ศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชน ,ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน ช่วงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558

โครงการเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 พ.ค. 2558

โครงการเสวนา เรื่อง"การซื้อสินค้าออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัย

โครงการเสวนา เรื่อง"การซื้อสินค้าออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัย วันที่ 14 พ.ค. 58"

ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557

ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 8 พ.ค. 58

โครงการเสวนา เรื่อง "แนวทางในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างปลอดภัย"

โครงการเสวนา เรื่อง "แนวทางในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างปลอดภัย" วันที่ 7 พ.ค. 58

วิทยาลัยน่าน พานักศึกษาปริญญาโท สปป.ลาว ขอสูมาคารวะ นายกนรินทร์ เหล่าอารยะและพระครูนิเทศนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดหัวเวียงใต้

วิทยาลัยน่าน พานักศึกษาปริญญาโท สปป.ลาว ขอสูมาคารวะ นายกนรินทร์ เหล่าอารยะและพระครูนิเทศนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดหัวเวียงใต้ วันที่ 30 เมษายน 2558

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 8 เมษายน 2558

วันจักรี

วันจักรี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 6 เมษายน 2558

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุครบ 5 รอบ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุครบ 5 รอบ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน วันที่ 2 เมษายน 2558

พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี

พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 22 มี.ค.58

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบายศรี และพานพุ่ม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบายศรี และพานพุ่ม ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 7-8 มีนาคม 2558

โครงการสืบสารประเพณีตักบาตรเป็งพุธ

โครงการสืบสารประเพณีตักบาตรเป็งพุธ ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 4 มี.ค. 58

โครงการค่ายครุศาสตร์อาสาจากพี่สู่น้อง

โครงการค่ายครุศาสตร์อาสาจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนหม่อนเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน วันที่ 21-23 ก.พ. 58

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านจำลองไทลื้อ ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงสีข้าวพระราชทาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผ่า จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2558

การฝึกอบรมผู้บัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้พื้นฐาน (BTC)

การฝึกอบรมผู้บัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้พื้นฐาน (BTC) ณ วิทยาลัยน่าน วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง การผลิตดอกไม้กระดาษเพื่อการเรียนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง การผลิตดอกไม้กระดาษเพื่อการเรียนการสอน ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 24-25 มกราคม 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง มารยาทไทย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง มารยาทไทย ณ ศาลาพุทธ วิทยาลัยน่าน วันที่ 17-18 มกราคม 2558

โครงการดินชุมชน คนต้นน้ำ นามหนองกลางดอย

โครงการดินชุมชน คนต้นน้ำ นามหนองกลางดอย ณ หนองกลางดอย วิทยาลัยน่าน วันที่ 14 มกราคม 2558

ออกค่ายชมรมชนเผ่า

ออกค่ายชมรมชนเผ่า ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จ.น่าน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

กีฬาสานสัมพันธ์วันครอบครัว มรอ.58

กีฬาสานสัมพันธ์วันครอบครัว มรอ.58 วันที่ 20 ธันวาคม 2557

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โครงการ รปศ. กว้างไกล นำประชาธิปไตยสู่โรงเรียน

โครงการ รปศ. กว้างไกล นำประชาธิปไตยสู่โรงเรียน วันที่ 26-27 พ.ย. 57 ณ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ หางนกยูงเกมส์ 2014

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ หางนกยูงเกมส์ 2014 วันที่ 21-22 พ.ย. 57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ พาลีเกมส์ 2014

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ พาลีเกมส์ 2014 วันที่ 14 พ.ย. 57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาปริญญาโท จากแขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาปริญญาโท จากแขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 21 - 23 ต.ค. 57

ประเพณีถวายสลากภัต ณ วัดอรุณศรี

ประเพณีถวายสลากภัต วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ วัดอรุณศรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โตมาหนูไม่โกง"

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โตมาหนูไม่โกง" วันที่ 18 สิงหาคม 2557

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเจริญราษฎร์ ต.บ่อสวด อ.เมือง จ.น่าน

โครงการก้าวสู่สังคมใหม่ในรอบรั้วมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

โครงการก้าวสู่สังคมใหม่ในรอบรั้วมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ข่วงเมือง จ.น่าน

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ข่วงเมือง จ.น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส วนัที่ 4 สิงหาคม 2557

โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว

โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว วันที่ 1 สิงหาคม 2557

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มารยาทสำหรับครู"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มารยาทสำหรับครู" วันที่ 27 มิถุนายน 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการชั้นเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการชั้นเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2557

กิจกรรมปลูกไม้ผล "มะไฟหวาน"

กิจกรรมปลูกไม้ผล "มะไฟหวาน" วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ บ้านสบยาว

พบผู้บริหารประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557

พบผู้บริหารประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำหนังสั้นเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำหนังสั้นเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการสอนแนวใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการสอนแนวใหม่

โครงการอบรม การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาคณาจารย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

โครงการพัฒนาคณาจารย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ สือสานวัฒนธรรมประเพณี ปี๋ใหม่เมือง

พิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ สือสานวัฒนธรรมประเพณี ปี๋ใหม่เมือง วันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ศาลากิจกรรม

บวงสรวงบูชาพฤหัสบดี

บวงสรวงบูชาพฤหัสบดี วันที่ 18 เมษายน 2557

ประมวลภาพ การจัดงานสงกรานต์ มรอ. ประจำปี 2557

ประมวลภาพ การจัดงานสงกรานต์ มรอ. ประจำปี 2557 วันที่ 18 เมษายน 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสำหรับครู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสำหรับครู วันที่ 3 มกราคม 2557

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา