แบบฟอร์มต่าง ๆ

You are Here: หน้าหลักแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กบบ.006 มอบหมายงานเพื่อลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน/ไปราชการ

กบบ.011 แบบใบลาป่วย (พนักงานมหาวิทยาลัย)

กบบ.012 แบบใบลาคลอดบุตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)

กบบ.013 แบบใบลาพักผ่อน (พนักงานมหาวิทยาลัย)

กบบ.014 แบบใบลากิจส่วนตัว (พนักงานมหาวิทยาลัย)

กบบ.066 แบบใบลาพักผ่อน (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)

กบบ.067 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร)

กบบ.015 แบบใบลาอุปสมบท

กบบ.016 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

กบบ.017 แบบใบลาไปต่างประเทศ

กบบ.017.1 แบบขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ

กบบ.018 แบบใบลาพักผ่อน (กรณีไปต่างประเทศ)

กบบ.022 แบบใบขอยกเลิกวันลา

กบบ.023 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ บจ.1

กบบ.026 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

กบบ.028 แบบคำร้องขอลาศึกษาต่อเพิ่มเติม

กบบ.030 แบบหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ

กบบ.031 ขอรับรองผลการปฏิบัติงาน

กบบ.047 แบบคำขอเพิ่มวุฒิบุคลากร

กบบ.033 แบบขอลาออกจากการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย

กบบ.053 ขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อ

กบบ.054 ขออนุญาตสอบเข้าศึกษาต่อ

กบบ.055 ขออนุญาตศึกษาต่อ

กบบ.060 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณ๊ลาอุปสมบท , ไปประกอบพิธีฮัจย์)

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มโครงการ

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา