แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

You are Here: หน้าหลักแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน • จุดหมาย
 • พันธกิจ
 • ค่านิยมองค์กร
 • เอกลักษณ์
 • อัตลักษณ์
 • แผนกลยุทธ์วิทยาลัยน่าน • “วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

  ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”
 • เพื่อให้การพัฒนา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้

  จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 5 ประการ ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
  2. วิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
  3. ทำนุบำรุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
  4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานด้วยธรรมาภิบาล
 • 1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2) รับผิดชอบต่องาน และมุ่งความสำเร็จเพื่อส่วนรวม
  3) แสวงหาความรู้ ริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
  4) จรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • คนดี มีจิตอาสา รักและพัฒนาท้องถิ่น
 • ดาวน์โหลดเอกสาร