เกี่ยวกับวิทยาลัย

You are Here: หน้าหลักเกี่ยวกับวิทยาลัย


ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยน่าน

พัฒนามาจากศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่านของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์เปิดให้บริการในปีการศึกษา 2526 ณ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


ต่อมาในปี พ.ศ. 2529

ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่านได้ขยายสถานที่ให้บริการทางการศึกษาโดยเพิ่มห้องเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ด้วยเหตุผลของการเพิ่มสาขาในการให้บริการสืบเนื่องจากมีนักศึกษาสนใจสมัครเรียนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ช่วงเวลานั้นศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีสถานที่ดำเนินการอยู่ 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร และวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน


พ.ศ. 2538

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน (พ.ศ. 2555-2558)


 • จุดหมาย
 • พันธกิจ
 • ค่านิยมองค์กร
 • เอกลักษณ์
 • อัตลักษณ์
 • แผนกลยุทธ์วิทยาลัยน่าน • “วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

  ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”
 • เพื่อให้การพัฒนา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้

  จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 6 ประการ ดังนี้

  1. จัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  2. วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
  3. บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยร่วมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่าง มีมาตรฐานทางวิชาการ
  4. ทำนุบำรุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสานอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  6. พัฒนาบุคลากร นักศึกษาและท้องถิ่น ให้สามารถพร้อมก้าวร่วมกับประชาคมอาเซียน
 • 1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2) รับผิดชอบต่องาน และมุ่งความสำเร็จเพื่อส่วนรวม
  3) แสวงหาความรู้ ริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
  4) จรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • คนดี มีจิตอาสา รักและพัฒนาท้องถิ่น
 • ดาวน์โหลดเอกสาร