เกี่ยวกับวิทยาลัย

You are Here: หน้าหลักเกี่ยวกับวิทยาลัย


ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยน่าน

พัฒนามาจากศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่านของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์เปิดให้บริการในปีการศึกษา 2526 ณ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


ต่อมาในปี พ.ศ. 2529

ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่านได้ขยายสถานที่ให้บริการทางการศึกษาโดยเพิ่มห้องเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ด้วยเหตุผลของการเพิ่มสาขาในการให้บริการสืบเนื่องจากมีนักศึกษาสนใจสมัครเรียนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ช่วงเวลานั้นศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดน่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีสถานที่ดำเนินการอยู่ 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร และวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน


พ.ศ. 2538