ประมวลภาพกิจกรรม

วันพระราชทานธงชาติไทยและธงชาติไทยครบ100ปี

วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและธงชาติไทยครบ100ปี โดยมีการเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระและถวายความอาลัยแด่ราชกาลที่ 9 วันที่ 28 กัยายน 2560 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาราชภัฎอุตรดิตถ์

พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่านร่วมพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ นำโดยอาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ คณะบดีวิทยาลัยน่าน เป็นตัวแทนมอบดอกไม้จันทน์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงและวัดบุญยืน พระอารามหลวง วันที่27กันยายน2560

พิธีปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ร่วมกับอบต.ทุ่งศรีทอง จัดพิธีปณิธานเพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยน่าน มรอ.

กิจกรรมปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ใมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริ และการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปลูกเศรษฐกิจเพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 6 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา