รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด
ปฏิทินภาคเรียนฤดูร้อน สำหรัยนักศึกษาภาคปติ ประจำปีการศึกษา2559
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในวิทยาลัยน่าน มหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( 21 เมษายน 2560)
รายละเอียด
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน นำโดย อาจารย์พิภพ มณีจำนงค์ รองคณบดีวิทยาลัยน่าน อาจารย์ เจ้าหน้าที และนักศึกษาร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ข่วงเมืองน่าน

โครงการราชภัฏร่วมใจ สร้างวินัยจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน จัดทำโครงการราชภัฏร่วมใจ สร้างวินัยจราจร ร่วมกับสำนักงานขนส่งทางบกน่าน สาขาอำเภอเวียงสาในวันที่ 1-2 เมษยน 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กิจกรรมอาสารักและพัฒนาท้องถิ่น รร.ฝั่งว้าวิทยา

โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมราชภัฏอาสา รักและพัฒนาท้องถิ่น) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ ที่โรงเรียนฝั่งว้าวิทยา เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียน ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2560

เวียงสามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา

ทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม เวียงสามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีและความสมัคคีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 22 มกราคม 2560

จุดมุ่งหมาย

“วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองค์กรท้องถิ่น

ยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมก้าวร่วมประชาคมอาเซียน”

ติดต่อสอบถาม

054-718-925

086-4217-924

nan.uru@hotmail.com

054-718-926

199 หมู่3 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

© Copyright 2016 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา