บุคลากรวิทยาเขตน่าน


ฝ่ายบริหาร


ดร.สะอาด อยู่เย็น
รองอธิการบดี

อาจารย์ไพทูรย์ จันทสิงห์
ผู้ช่วยรองอธิการบดี

ผศ.อาภรณ์ ปรีดาสุวรรณ
ผู้ช่วยรองอธิการบดี

นายกิตติพงษ์ ใจคำ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายปรีชา สะพานทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน


ฝ่ายวิชาการ


อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา


ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา
ประธานหลักสูตร
อ.ธวัชชัย ภวสถาพร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.พัณนิดา อุปหนอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ระดม อินแสง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อ.ภูดิท เรืองรอง
ประธานหลักสูตร
อ.มงคล ศศิกรกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ไพฑูรย์ จันทสิงห์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.อิทธิโชตน์ โชติกุณฑ์พันธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ปองขวัญ จองไพจิตรสกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


อ.พิภพ มณีจำนงค์
อาจารย์ผู้ประสานงาน
อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ
อาจารย์ผู้ประสานงาน

อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล
ประธานหลักสูตร
ผศ.อาภรณ์ ปรีดาสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ภาวิตา วัฒนาภิรมย์สกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฝ่ายสนับสนุน


นายกิตติพงษ์ ใจคำ
นักวิชาการศึกษา
นายปรีชา สะพานทอง
วิศวกร
นางปภาภรณ์ ปินตามูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวแคทลียา กาโน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนิติพร ป้องแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวปานจรี นามวงศ์
บรรณารักษ์
นายศิวาวุฒิ อิ่มอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสิงห์ทอง อินบรรเลง
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิพล แก้วมา
พนักงานขับรถยนต์
นายเหรียญ ไชยวงศ์
พนักงานทั่วไป
นายสมชาย หลวงปราบ
นักวิชาการฝึกอบรม
และพัฒนาท้องถิ่น
นางสุรัสวดี ถาแก้ว
นักวิชาการวิจัย
และประกันคุณภาพ
นางบัวแหวน ยอดโค้น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร
นางสุพิน คำมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร
นายวิริยะ แปลงใจ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป
นายณรงค์ศักดิ์ ปากอง
เจ้าหน้าที่เทคนิค
โสตทัศนูปกรณ์
นายสายชล สิงห์แสง
พนักงาน
รักษาความปลอดภัย
นายบรรหยัด วรรณพรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
รักษาความปลอดภัย
นายมงคล ชุ่มวงค์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
รักษาความปลอดภัย