อ.ภูดิท เรืองรอง
ประธานหลักสูตร
อ.ไพฑูรย์ จันทสิงห์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ศศิพร สุดใจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.อิทธิโชติ โชติกุณฑ์พันธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.ปองขวัญ สร่างทุกข์
อาจารย์ประจำหลักสูตร