อ.ภัทรสุดา กันใจแก้ว
ประธานหลักสูตร
อ.วิวีฒน์ โล่ห์หิรัญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.พลกฤษ รักจุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.สิริวิมล อินผ่อง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.สถิต วงศ์แสนสี
อาจารย์ประจำหลักสูตร