มาร่วมมือและป้องกัน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ชีวิตปลอดภัย ห่วงใยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
– ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงศาธารณสุข เพิ่มเติม : https://ddc.moph.go.th/…/fi…/introduction/introduction01.pdf
– คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับการสวมหน้ำกากอนามัย เพิ่มเติม : https://ddc.moph.go.th/…/fi…/introduction/introduction11.pdf
# ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านธุรกิจค้าปลีกและกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องบริหารธุรกิจ โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีสร้างสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องที่ดีในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยใช้กิจกรรมนันทนาการประกอบการทำงานในสถานประกอบการ และการใช้กีฬามาเป็นส่วนร่วมในการแสดงออก โดยจัดออกเป็นการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตซอล วอลเลย์บอล และการเชียร์ ในการสร้างความสุข ความสนุกสนาน และความสัมพันธ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้ สู่การตลาดดิจิทัล สำหรับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง เป็นวิทยากร เพิ่มทักษะความรู้ในแก่นักศึกษา ในการพัฒนาทักษะทางการประกอบธุรกิจ เช่นการวางแผนการตลาด การใช้เทคโนโลยีในการเสนอสินค้า แรงดึงดูด ของสินค้า อีกทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการให้แกนักศึกษาเพื่อเสริมความสนุกในการเรียนง่นธุรกิจ ในวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาวิทยาลัยน่าน โดยในงานได้รับเกียรติ จากอาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่านได้เป็นประธานพิธีเปิดรวมถึงเข้าพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในเบื้องต้น งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิจิตรา กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเพิ่มในกระบวนการการคิดและวางแผน มีกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมสนุก พร้อมบรรยาย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน